تاريخ : دوشنبه سی ام دی ۱۳۸۷ | 13:45 | نویسنده : تقی زاده

فعل کمکی Have  - از فعل کمکی have  و has برای ساختن ماضی نقلی و ماضی نقلی استمراری و از فعل کمکی Had برای ساختن ماضی بعید و ماضی بعید استمراری استفاده می شود.

تبصره : فعل Have  به تنها یک فعل کمکی محسوب می شود بلکه بعنوان فعل اصلی نیز در جملات مثبت بکار می رود.مثال :

I have a friend in England

بدیهی است برای منفی و سوالی کردن فعل have  بایستی در زمان حال از (do-does) و در زمان گذشته از did  استفاده نمود.مثال :

I don’t have any friend in England

چنانچه have   برای تشکیل زمان های کامل یعنی (ماضی نقلی و ماضی بعید ) بکاربرده شود معنی اصلی خود را از دست می دهد.

فعل have  علاوه بر معنی داشتن دارای معانی مختلفی از قبیل نوشیدن ، خوردن ، دریافت کردن ، می باشد که در حالت فعل اصلی از آن استفاده می شود.مثال :

من هر روز صبح یک لیوان شیر می نوشم I have a glass of milk every morning

من معمولاً ساعت دو ناهار می خورم         I usually have lunch at 2 o'clock

        هفته گذشته از او نامه ای دریافت کردم      I had a letter from her last week  

توجه : چنانچه بعد از have   از حرف اضافه to   استفاده کنیم معنی must   (مجبوربودن ) را می دهد و می توان از have got to   نیز به جای آن استفاده کرد . مثال :

I must go now

I have to go now                           He has to go now  

I have got to now                          He has got to go now

تبصره مهم : هنگامی که have   در معنی اجبار بکار می رود دارای تلفظ ( هف ) و has   دارای تلفظ(هس ) می باشد.